loading

Общи условия за пазаруване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ „МАКСМЕДИКА“ ООД УСЛУГИ


   I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „МАКСМЕДИКА“ ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.maxmedica.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „ИЗПРАЩАМ ЗАЯВКАТА“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.maxmedica.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.maxmedica.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на „МАКСМЕДИКА“ ООД.

След кликане на бутона  „ИЗПРАЩАМ ЗАЯВКАТА“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Моята количка“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

„МАКСМЕДИКА“ ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на „МАКСМЕДИКА“ ООД, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Договорният език е български, а плащанията  ще бъдат  извършвани в български левове с  ДДС.

   II. ДОСТАВКА

Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. „МАКСМЕДИКА“ ООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „МАКСМЕДИКА“ ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от „МАКСМЕДИКА“ ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „МАКСМЕДИКА“ ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „МАКСМЕДИКА“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

   III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

„МАКСМЕДИКА“ ООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

   IV. ЦЕНИ

Цените, посочени на сайта са в български лева с включен ДДС и не/включват опаковане и транспортиране до посочения в заявката адрес. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

   V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

Потребителят/клиентът е длъжен да се информира за Общите условия преди да пристъпи към ползване на услугите предоставени на страницата www.maxmedica.bg.

Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.maxmedica.bg.

Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.maxmedica.bg.

Всеки потребител, независимо дали е клиент на „МАКСМЕДИКА“ ООД  се задължава при ползване на услугите:
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.maxmedica.bg услуги;
•    да уведомява незабавно „МАКСМЕДИКА“ ООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети „МАКСМЕДИКА“ ООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.maxmedica.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.

Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

Потребителят/клиентът има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. В този случай всички разходи по връщането на стоката са за сметка на потребителя/клиента.

   VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „МАКСМЕДИКА“ ООД

„МАКСМЕДИКА“ ООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

„МАКСМЕДИКА“ ООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.maxmedica.bg.

„МАКСМЕДИКА“ ООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „МАКСМЕДИКА“ ООД  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „МАКСМЕДИКА“ ООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.maxmedica.bg.

„МАКСМЕДИКА“ ООД  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

„МАКСМЕДИКА“ ООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „МАКСМЕДИКА“ ООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „МАКСМЕДИКА“ ООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

„МАКСМЕДИКА“ ООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.

Събраната информация за Потребителите/клиентите може да бъде използвана от „МАКСМЕДИКА“ ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния и-мейл адрес maxmedica.ltd@gmail.com. „МАКСМЕДИКА“ ООД  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които „МАКСМЕДИКА“ ООД  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

„МАКСМЕДИКА“ ООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „МАКСМЕДИКА“ ООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „МАКСМЕДИКА“ ООД .

„МАКСМЕДИКА“ ООД  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

   VII. ЛИЧНИ ДАННИ

„МАКСМЕДИКА“ ООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „МАКСМЕДИКА“ ООД  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „МАКСМЕДИКА“ ООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

„МАКСМЕДИКА“ ООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „МАКСМЕДИКА“ ООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

   VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „МАКСМЕДИКА“ ООД  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на Ихтернет страницата www.maxmedica.bg.

   IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.maxmedica.bg на своя компютър.

Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

Интернет магазина  www.maxmedica.bg е собственост на „МАКСМЕДИКА“ ООД.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „МАКСМЕДИКА“ ООД, съобразно българското законодателство.

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА

Светът се урбанизира твърде бързо. Фактори като пренаселеност, замърсяване на въздуха, твърде много шум, както и липсата на достъп до природата допринасят за емоционален и физически стрес.

Впрягайки мощната сила на природните лекарства ние създаваме хранителни добавки предназначени за превенция и контрол на заболяванията.

www.maxmedica.bg